Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono roboty budowlane przebudowy drogi gminnej nr 104066 L położonej w układzie urbanistycznym będącym pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na odcinku 127 mb w msc. Jabłoń.

Inwestycja obejmowała przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 104066L na dz. nr geod. 2154/5, zlokalizowanej na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/601. Przedmiotowa droga posiadała nawierzchnię z trylinki o przekroju ulicznym. Nawierzchnia drogi była  w złym stanie technicznym, z  licznymi nierównościami podłużnymii poprzecznymi, powodujące zastoiska wód opadowych i roztopowych.

Nowo przebudowany ciąg komunikacyjny łączy się z drogą gminną ul. Lipowa i drogą powiatową nr 1095L co zapewnia dojazd do przyległych nieruchomości użytkowanych jako zabudowa mieszkaniowa i Muzeum Augusta Zamoyskiego.

Wartość inwestycji: 282 421,63 zł brutto

Wartość dofinansowania: 225.778,95 zł

Wkład własny: 56 642,68 zł

polski lad flaga 2022

„Przebudowa dr. gminnej nr 104066L położonej w układzie urbanistycznym będącym pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” dofinansowano ze środków Rządowego Programu Ochrony Zabytków.


 Urząd Gminy Jabłoń

droga blok miniature 06 2024