Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

plakat sp projekt sgo polesie 17 04 2024

Gmina Jabłoń uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” w Jabłoniu”.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" w Jabłoniu oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 115 uczniów (56 dz. + 59 chł.) i 25 nauczycieli (20 k + 5 m) w okresie do 28.02.2026 r., poprzez wdrożenie programu rozwojowego przyczyniającego się do zwiększenia dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Osiągnięcie założonego w projekcie celu  możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań:

  1. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie SP w Jabłoniu i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
  2. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.
  3. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do szkoły objętej projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorzystywane będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.
  4. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Mini-Kariery - doradztwo edukacyjno-zawodowe.
  5. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne uczniów w zakresie stymulowania ich rozwoju .
  6. Wsparcie psychologiczno- pedagogiczne rodziców i prawnych opiekunów w zakresie stymulowania rozwoju ucznia.
  7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Projekt skierowany jest do 115 uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" w Jabłoniu, 25 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole, 48 rodziców.

Wartość projektu: 1. 000 416,78 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 850 254,26 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

logotypy.jpeg