Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń pozyskała środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. 
05 marca 2024 r. została podpisana umowa w sprawie realizacji tego zadania. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu.  Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Wartość dofinansowania: 122400,00 zł

Okres realizacji Programu: od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

logo flaga i godlo


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

poster fundusz opieka wytchnieniowa 03 2024