Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Pierwszą szkołę w Jabłoniu otworzyła Amelia Łubieńska w połowie XIX wieku. Po 1875 roku we wsi funkcjonowała rosyjska szkoła elementarna Polska szkoła powróciła do wsi w 1919 roku, już w odrodzonej ojczyźnie. Po wojnie wieś wzbogaciła się o szkołę średnią - Państwowe Technikum Rolnicze, przeniesione tu w 1952 r. z Kluczkowic koło Opola Lubelskiego. W pałacu Augusta hr. Zamoyskiego ulokowano szkolę, internat i mieszkania nauczycieli. W dawnych dobrach hrabiego urządzono gospodarstwo pomocnicze szkoły, w którym uczniowie odbywali praktyki zawodowe.

W 1956 r. wybudowano nowy internat dla dziewcząt. W związku z budowa Kanału Wieprz-Krzna szkołę przemianowano w 1965 r. na Technikum Rolniczo-Suszarnicze, korzystające m.in. z nowej suszarni zielonek i roślin okopowych. 18 czerwca 1968 r. w pałacu Zamoyskich wybuchł pożar. Zniszczeniu uległy sale lekcyjne i większość pomieszczeń internatu. Szkolę przeniesiono do pałacowej oficyny i w szybkim tempie zbudowano nowe obiekty internatu męskiego i żeńskiego.

W 1971 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, a w latach 1971-75 inne obiekty dydaktyczne i gospodarcze szkoły. Szkoła systematycznie rozszerzała ofertę nauczania. 1 września 1977 r. utworzono Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu, składający się z 7 szkół. Od 2002 r. w skład ZSRoln. w Jabłoniu wchodzą: LO z rozszerzonym programem przysposobienia obronnego; 4-letnie technika: rolnicze, agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa domowego; 3-letnie licea profilowane i 2-letnia ZSZ (zawód ogrodnik). Od 1988 r. w ZSRoln. działa Środowiskowy Uniwersytet Ludowy.

W gminie funkcjonuje obecnie 5 szkół podstawowych: w Jabłoniu, Dawidach, Kolanie, Gęsi i Paszenkach oraz Gimnazjum w Jabłoniu. Uczniowie w Jabłoniu uczą się w budynku wzniesionym w 1966 r. i rozbudowanym w 1999 r. W 2003 r. wykonano trwały pomnik 500-ecia Jabłonia w postaci nowego łącznika i sali gimnastycznej służącej uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 


Szkoła Podstawowa w PaszenkachSzkoła Podstawowa w Paszenkach


Szkoła Podstawowa w DawidachSzkoła Podstawowa w Dawidach


Szkoła Podstawowa w GęsiSzkoła Podstawowa w Gęsi


Szkoła Podstawowa w KolanieSzkoła Podstawowa w Kolanie


Szkoła Podstawowa im. SGO

Szkoła Podstawowa im. SGO "Polesie" w Jabłoniu


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu