Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń jest gminą typowo rolniczą. Rozwojowi rolnictwa sprzyjają występujące na terenie gminy średniej jakości gleby, łatwe w uprawie mechanicznej oraz dobre warunki klimatyczne. Przeważają gleby bielicowe wytworzone z pyłów gliniastych. Niewielki stopień stanowią gleby pochodzenia torfowego i bagiennego. Dominują grunty klasy IVa i IVb zajmując powierzchnię 3476 ha, co stanowi 61,4% ogólnej powierzchni gruntów ornych, natomiast grunty klasy III zajmują 1338 ha co stanowi 23,8%. Gruntów ornych klasy II jest 51 ha, klasy V - 904 ha, i VI - 112 ha. Podstawowymi uprawami są: pszenica, jęczmień oraz mieszanki zbożowe. Pojawiły się też inne uprawy jak rumianek, kozłek, mięta. Prowadzona jest hodowla trzody i bydła.

Analiza danych o powierzchni zasiewów zbóż podstawowych wskazuje na największy udział w uprawie (2004 rok) mieszanki zbożowej - 1610 ha, pszenżyta ozimego - 1330 ha, pszenicy ozimej - 850 ha, jęczmienia jarego - 610 ha. Inne uprawy to : pszenica jara - 235 ha, owies - 153 ha, żyto - 90 ha. Poza zbożami uprawia się także ziemniaki 420 ha i buraki cukrowe - 80 ha.

Powierzchnia gminy Jabłoń wynosi 11098 ha. Użytki rolne zajmują 8712 ha, co stanowi 78,4% obszaru gminy, w tym grunty orne - 6526 ha (58,7%), sady - 56 ha (0,5%), łąki - 1780 ha (16%), pastwiska - 350 ha (3,1%). Grunty pod lasami i zadrzewieniami zajmują 1459 ha (13,1%), pozostałe grunty - 927 ha (8,3% pow. ogólnej gminy). Struktura wielkości gospodarstw rolnych wykazuje przewagę małych, rodzinnych gospodarstw rolnych.

Struktura wielkości gospodarstw rolnych w gminie Jabłoń :

do 1 ha – 37,49%

1 - 2 ha – 15,85%

2 - 5 ha – 15,24%

5 - 7 ha – 6,08%

7 - 10 ha – 9,07%

10 - 15 ha – 8,09%

powyżej 15 ha – 8,18%

USŁUGI

Struktura podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w gminie Jabłoń przedstawia się następująco :

- usługi przemysłowe - 4

- działalność produkcyjno-usługowa - 15

- produkcja wyrobów - 7

- budownictwo - 14

- transport - 19

- handel - 14

- gastronomia - 2

- pozostałe usługi materialne - 10

- usługi niematerialne – 7

- inne - 5


UKŁAD DROGOWY

Układ komunikacyjny obsługujący gminę Jabłoń opiera się na systemie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych.
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 815 Parczew - Wisznice. Zarządy tych dróg mają swoje siedziby
poza terenem gminy.

Do układu dróg powiatowych należą:

droga nr 1095L - Holeszów - Mosty - Jabłoń - Rudno, długość 11,485 km (utwardzona na całym odcinku)

droga nr 1261L - od drogi krajowej nr 63 - Radcze - Gęś, długość 1,19 km (utwardzona na całym odcinku)

droga nr 1600L - Dawidy - Gęś - Kolano - Kalinka, długość 15,964 km (utwardzona na całym odcinku)

droga nr 1228L - Kostry - Czeberaki - Gęś, długość 2,434 km (utwardzona na całym odcinku)

droga nr 1604L - od drogi nr 815 - Paszenki-Kolano-Zaniówka, długość 12,269 km (utwardzona na całym odcinku)

droga nr 1099L - Polubicze Wiejskie - Jabłoń, długość 3,819 km (w tym utwardzone 2,867 km)

droga nr 1605L - Jabłoń - Gęś, długość 5,241 km (utwardzona na całym odcinku)

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 52,402 km są to drogi o nawierzchni twardej. Nadzór nad stanem tych dróg stanowi Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie. Drogi gminne łączące pozostałe miejscowości na terenie gminy mają długość 88 km, w tym o twardej nawierzchni 26,8 km, gruntowych 71,2 km.

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA

Na terenie gminy Jabłoń znajduje się 127 km sieci wodociągowej, obsługującej wszystkie wsie z terenu Gminy Jabłoń. Wsie zaopatrywane są w wodę z ujęcia zlokalizowanego w Jabłoniu. Są to 3 studnie wiercone o głębokości 43 m oraz dwie o głębokości 42 m. System kanalizacji ściekowej gminy Jabłoń obejmuje część wsi Jabłoń, część wsi Dawidy oraz bloki mieszkalne w Kalince. Łączna długość sieci kanalizacyjno-sanitarnej wynosi 12,5 km. Przy dofinansowaniu środków unijnych wybudowano 227 przydomowych oczyszczalni ścieków. W pozostałych wsiach ścieki odprowadzane są do przydomowych zbiorników bezodpływowych a stamtąd transportowane do biologicznej oczyszczalni ścieków w Jabłoniu. Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni w Jabłoniu wynosi 193 m3/dobę. Oczyszczalnia zlokalizowana w Kalince typ BIO-PAK posiada przepustowość 60 m3/dobę.

 

GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Odpady z terenu Gminy Jabłoń wywożone są do Zakładu Zagospodarowania Odpadami prowadzą przez Spółkę Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z. o. o. w Białej Podlsakiej. Zbiórką i wywożeniem odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Parczewie.


ŁĄCZNOŚĆ

Na terenie gminy działa Urząd Pocztowo - Telekomunikacyjny w Jabłoniu oraz operatorzy sieci komórkowej .