Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2021

RAZEM: 15 683 134,75 zł

 
LP.  Przedmiot dofinansowania  Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania 
1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Kalinka, montaż wyposażenia przepompowni ścieków na sieci w m. Jabłoń, montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków w m. Kalinka i Jabłoń oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jabłoń.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 918 536,00 zł 
2. Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765 L i 103788 L w miejscowości Gęś Wojewoda Lubelski (Fundusz Dróg Samorządowych)  456 672,00 zł
3. Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości Kalinka Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 182 000,00 zł 
4. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 94 486,20 zł
5.

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jabłoń 

Program POLSKI ŁAD  2 783 500,00 zł
6. Rodzinne centra sportu i kultury w gminie Jabłoń  Program POLSKI ŁAD 3 598 200,00 zł
7. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Jabłoń  Program POLSKI ŁAD 3 983 074,50 zł
8. Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłoń. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2021

50 000,00 zł

9.

Laboratoria przyszłości Wojewoda Lubelski – Fundusz przeciwdziałania COVID-19   30 000,00 zł

10.

Jestem autentycznym Jabłońcem Fundacja Orlen  10 000,00 zł

11.

Gmina Jabłoń dla seniorów – Etap II [1] Samorząd Województwa Lubelskiego   843 639,00 zł

12.

 Rosnąca Odporność  Fundusz przeciwdziałania COVID-19  1 000 000,00 zł
13. Uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.  Ministerstwo Finansów 1 224 626,00 zł
14. Uzupełnienie subwencji ogólnej – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę  Ministerstwo Finansów  300 000,00 zł
15. Promocja potencjału gospodarczego oraz walorów turystycznych województwa lubelskiego podczas XVIII Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego im. Augusta Zamoyskiego, który odbył się w dniach 16-21.08.2021 przy ZSCKR w Jabłoniu  Zarząd Województwa Lubelskiego  8 000,00 zł
16. Dotacja Podręczniki   Wojewoda Lubelski   36 168,21 zł
17. Stypendia socjalne dla uczniów  Wojewoda Lubelski   21 903,05 zł
18. Pomoc państwa w zakresie dożywiania  Wojewoda Lubelski   28 077,22 zł
19.  Dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego  Wojewoda Lubelski  114 252,57 zł

 

[1] Gmina Jabłoń jako partner Projektu. (dofinansowanie dla partnera)