Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ROK 2018

Razem : 1 657 620,35 zł

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa 5-ciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jabłoń

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

309 392,00 zł

2.

Środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa otrzymane za pośrednictwem Województwa Lubelskiego na projekt grantowy "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jabłoń."

Samorząd Województwa Lubelskiego

20 932,00 zł

3.

Przygoda z folklorem, środki pozyskane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłoniu

Narodowe Centrum Kultury

10 000,00 zł

4.

"Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze przygranicznym Polski, Białoruś i Ukrainy"1

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

883 909,45 zł

5.

Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Gęś

Samorząd Województwa Lubelskiego

120 000 zł

6.

Dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (termomodernizacja świetlicy w Jabłoniu, zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy w Dawidach)

Samorząd Województwa Lubelskiego

11 366 zł

7.

Zakup urządzeń na wyposażenie jednostek OSP

Ministerstwo Sprawiedliwości

45 490,50 zł

8.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

54 834 zł

9.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

50 000 zł

10.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

108 230 zł

11.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wojewoda Lubelski

35 466,40 zł

12.

Dotacja na książki (biblioteka)

Wojewoda Lubelski

8 000 zł

Objaśnienia :
1. Wniosek w partnerstwie 6 samorządów: Gminy Jabłoń, Wisznice, Sosnówka, Rossosz, Milanów, Powiatu Parczewskiego po stronie polskiej oraz Gminy Zabrody - Ukraina i Gminy Znamienka - Białoruś. Kwota dofinansowania przypadająca na Gminę Jabłoń - lidera projektu.