Suma środków zewnętrznych pozyskanych w 2017 roku

ROK 2017

Razem : 5 071 764,80 zł

 

       

Lp.

Przedmiot dofinansowania

Źródło dofinansowania

Kwota dofinansowania

1.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łubno

Samorząd Województwa Lubelskiego

70 000 zł

2.

Środki RPO WL przeznaczone na opracowanie dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jabłoń na lata 2017-2023"

Samorząd Województwa Lubelskiego

36 000 zł

3.

Grant przyznany przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich realizującej
w Gminie Jabłoń projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

25 930 zł

4.

Stypendia socjalne dla uczniów

Wojewoda Lubelski

54 492 zł

5.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wojewoda Lubelski

56 000 zł

6.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Wojewoda Lubelski

94 998 zł

7.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
- (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)

Wojewoda Lubelski

46 409,96 zł

8.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jabłoniu pn. "Akademia Kompetencji"

Samorząd Województwa Lubelskiego

134 537,88 zł

9.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu
"Dostosowanie obiektu konserwatorskiego na potrzeby
Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu"

Samorząd Województwa Lubelskiego

438 800 zł

10.

Środki z programu rządowego przeznaczone dla Szkoły Podstawowej
w Jabłoniu na realizację projektu "Aktywna Tablica"

Wojewoda Lubelski

14 000 zł

11.

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej
w miejscowości Jabłoń

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

122 596 zł

12.

Środki RPO WL otrzymane na "Rozbudowę i przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Jabłoń"- ( projekt partnerski "Rozbudowa i modernizacja sytemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i Jabłoń", którego liderem jest Gmina Podedwórze)

Samorząd Województwa Lubelskiego

837 969, 82 zł

13.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Stowarzyszenia Euroregion Bug na projekt partnerski "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug."

Samorząd Województwa Lubelskiego

337 917,50 zł

14.

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Biblioteka Narodowa

2 712,00 zł

15.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu
"Poprawa funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Jabłoń"

Samorząd Województwa Lubelskiego

171 812,11 zł

16.

Środki RPO WL przeznaczone na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Jabłoń"

Samorząd Województwa Lubelskiego

2 129 959,63 zł

17.

Środki RPO WL otrzymane za pośrednictwem Gminy Wisznice na projekt partnerski pt. "Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny".

Samorząd Województwa Lubelskiego

497 629, 90 zł

       

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy