Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono kolejną inwestycję drogową pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka” W ramach zadania wykonano prace budowlane na drogach gminnych nr 103772 na odcinku około 260 m oraz nr 103749 na odcinku 230 m. Zadanie obejmowało również roboty budowlane na drodze powiatowej nr 1600L na terenie sołectwa Kalinka w kilometrażu roboczym od 14+666 do km 15+989 km. (około 1,32 km). Budowa wyżej wymienionej drogi odbywała się w ramach porozumienia z powiatem parczewskim w zakresie przejęcia drogi w zarząd.

Drogi gminne zostały wybudowane  zachowaniem przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz odpowiedniego oznakowania i zastosowania urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

W ramach przeprowadzonych robót poszerzono jezdnie do 6 m oraz położono nową warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego. Odtworzono rowy oraz wykonano utwardzone pobocza.

Planowana wartość inwestycji: 2 814 699,89 zł

Dofinansowanie: 1 998 710,00 zł

Wkład własny Gminy Jabłoń i powiatu parczewskiego: 815 989,89 zł

polski lad flaga 2022

Inwestycje pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie sołectwa Kalinka” dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja trzecia-PGR


Urząd Gminy Jabłoń