Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz trzeci opracowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2019 r.

Jednostki samorządu terytorialnego podzielono na pięć kategorii - gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie.

W badaniu brano pod uwagę następujące kryteria:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Gmina Jabłoń zajęła 102 miejsce na 1547 w podziale na gminny wiejskie. Dla przypomnienia w 2018 r. Gmina zajmowała 302 miejsce.

 

Urząd Gminy Jabłoń

PLIKI DO POBRANIA: